Dịch vụ

Dịch vụ đo lường kiểm định xe bồn

QUY TRÌNH ĐO LƯỜNG BỒN XĂNG DẦU, CÁC BƯỚC KIỂM TRA THỂ TÍCH BỒN XĂNG DẦU

Quy trình đo lường bồn Xăng dầu, kiểm tra thể tích Xi téc

Kiểm tra đo lường Xi téc được kiểm tra đo lường theo trình tự nội dung, phương pháp và yêu cầu sau:

7.3.1 Quy định chung

- Đối với xi téc chỉ xác định và chứng nhận dung tích toàn phần (dung tích chứa đến mặt trên của tấm mức).

- Đối với xi téc có nhiều ngăn độc lập, phải xác định dung tích riêng cho từng ngăn và coi mỗi ngăn là một xi téc độc lập.

- Trong quá trình xả nước từ chuẩn vào xi téc hay từ xi téc ra chuẩn phải bảo đảm sao cho nước không sót lại trong bình chuẩn, trong xi téc, trong ống dẫn hoặc vãi ra ngoài. Nếu có sơ suất, phải xác định dung tích thực tế của xi téc lại từ đầu.

Dung tích thực tế của xi téc được xác định theo phương pháp đổ vào (xả nước từ bình chuẩn vào xi téc), hoặc theo phương pháp đổ ra (xả nước từ xi téc ra bình chuẩn).

- Việc lựa chọn số lần sử dụng các loại bình chuẩn tham gia trong phép đo thực hiện theo nguyên tắc sau:  

+ Bình chuẩn có dung tích lớn nhất được sử dụng với số lần nhiều nhất;  

+ Tổng số lần sử dụng các bình chuẩn là ít nhất.

- Đối với kiểm định ban đầu, phải xác định 3 lần dung tích thực tế của xi téc; đối với kiểm định định kỳ và bất thường, phải xác định 2 lần dung tích thực tế của xi téc.

7.3.2 Xác định dung tích của xi téc theo phương pháp đổ vào Trình tự thực hiện một phép đo như sau:

  Bước 1: Cho ô tô xi téc đỗ trên mặt bằng kiểm định, xả hết nước trong xi téc, đóng kín van xả của xi téc.

  Bước 2: Cho nước vào bình chuẩn lớn nhất đến vạch dấu danh định.

  Bước 3: Xả nước liên tiếp từ bình chuẩn lớn nhất vào xi téc cho đến khi mức nước trong xi téc gần đến tấm mức. Dùng các bình chuẩn có dung tích nhỏ thích hợp đong tiếp nước vào xi téc cho đến khi mức nước ngang với mặt trên của tấm mức.

  Bước 4: Dung tích thực tế của xi téc được tính bằng tổng thể tích nước đã xả từ bình chuẩn vào xi téc. 

7.3.3 Xác định dung tích của xi téc theo phương pháp đổ ra Trình tự thực hiện một phép đo như sau: Bước 1: Cho ô tô xi téc đỗ trên mặt bằng kiểm định, điều chỉnh mức nước trong xi téc ngang với mặt trên của tấm mức.

   Bước 2: Đặt bình chuẩn ở vị trí thấp hơn đường xả của xi téc. Đóng van xả của bình chuẩn.

   Bước 3: Xả nước từ xi téc vào các bình chuẩn đến vạch dấu danh định, sau đó xả hết nước ra khỏi bình chuẩn. Lặp lại quá trình như vậy cho đến khi hết nước trong xi téc.

   Bước 4: Dung tích thực tế của xi téc được tính bằng tổng thể tích nước đã xả từ xi téc ra các bình chuẩn. 

7.3.4 Tính dung tích của xi téc

7.3.4.1 Kiểm định ban đầu Dung tích thưc tế của xi téc (Vđ) là giá trị trung bình của ba lần đo và được làm tròn đến 1 lít. Sai lệch lớn nhất giữa kết quả của ba lần đo không được vượt quá 0,25 % dung tích thực tế của xi téc. 

7.3.4.2 Kiểm định định kỳ và bất thường 

Dung tích thực tế của xi téc (Vđ) là giá trị trung bình của hai lần đo và được làm tròn đến 1 lít. Sai lệch lớn nhất giữa kết quả của hai lần đo không được vượt quá 0,25 % dung tích thực tế của xi téc. 

Thanks